(1)
Rosa, M. P. A.; Mendes, M.; Fenner, R. dos S. O JOGO E A EDUCAÇÃO GREGA: PAIDIA ENQUANTO ELEMENTO FORMATIVO DA PAIDEIA. prometeica 2017, 66-72.