(1)
Bakos, M. M. Pedro Paulo Abreu Funari E Eu. Herodoto 2018, 3, 63-66.